Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych
Facebook stowarzyszenia Skontaktuj się z nami Masz pytania? Zadzwoń: (86) 216 27 71
STRONA GŁOWNA / OFERTA / Pielęgniarstwo ratunkowe
KILKA SŁOW O NAS

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.03.2002 r. Posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie tworzy fundusz szkoleniowy, na który przeznaczone są środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwo ratunkowe

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę/pielęgniarza wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki/pielęgniarza do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.: 

  • samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
  • pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
  • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
  • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
  • uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątek,sobotę i niedzielę raz w miesiącu, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 812 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (RK-ON)EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursów EKG,RKO i RK- ON nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,
- lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

PLAN NAUCZANIA SPECJALIZACJI:

 

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym

30

Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie

7

65

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

Wydział zarządzania kryzysowego albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

7

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

- ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowej

70

Zespół ratownictwa medycznego

14

105

Szpitalny oddział ratownictwa szpitala wieloprofilowego

21

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

- Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów

70

Zespół ratownictwa medycznego

21

126

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

Blok operacyjny dorosłych

14

 

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

25

-

-

25

 

Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

15

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo Oddział kardiologii inwazyjnej

21

36

 

Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłego

30

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

14

65

Oddział intensywnej terapii dorosłych

21

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego

30

Zespół ratownictwa medycznego

21

93

Centrum urazowe

21

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

 

Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

30

-

-

30

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie

25

Blok porodowy

7

41

Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza

14

 

 Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci

 

 

 

60

 

Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dzieciecego szpitala wieloprofilowego

 21

  Blok operacyjny dzieci 

21

116

 

  Oddział Intensywnej terapii dzieci

14

ŁĄCZNIE

490

 

322

812

3 500 zł

Nasi partnerzy
  • BDBK e.V.
  • Telewizja Narew
  • mylomza
Copyright © 2017 Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.