Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

 

Główna działalność Stowarzyszenia to:

 

Podejmowane działania przez pielęgniarki, opiekunki i fizjoterapeutów wpływają na poprawę stanu zdrowia podopiecznego, zwiększają jego samodzielność. Poprawiają nie tylko jego stan fizyczny ale i psychiczny. Korzystnie wpływają na wydolność opiekuńczą rodziny podopiecznego i lepsze radzenie sobie ze skutkami choroby.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez: przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów w prowadzonej edukacji, zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przestrzeganie opracowanych procedur jakości udzielania świadczeń i usług.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą pielęgniarki i położne. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, a jako podmiot leczniczy udziela również profesjonalnych usług w zakresie opieki długoterminowej domowej i rehabilitacji domowej oraz opieki socjalono-bytowej realizowanej przez opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego. W planach Stowarzyszenia jest prowadzenie opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie osób posiadający duży deficyt samoopieki.

 


Celem działalności Stowarzyszenia jest: